Finanční analýza

Chcete umět finanční analýzu opravdu dobře?

Obecné cíle kurzu:


 • poskytnout ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy
 • cash flow a hodnocení budoucího finančního vývoje firmy
 • přístupy k finanční analýze
 • řízení nákladů
 • zdroje finanční analýzy
 • úhly pohledu finančního analytika
 • podílové ukazatele, vyhodnocování vztahu nákladů, tržeb a zisku
 • výpočet ukazatele ROI
 • cash flow jako základní nástroj pro finanční řízení
 • jak a kde nacházet volné finanční zdroje
 • Balanced scorecard - ideální propojení mezi finanční analýzou a nefinančními

1. Popis kurzu


2. Kurz Chcete umět finanční analýzu opravdu dobře?

2.1 Základní pojmy finanční analýzy

 • podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu
 • finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow)
 • struktura aktiv a pasiv
 • struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení, praktické procvičení.

2.2 Metody finanční analýzy

 • interpretace zjištěných hodnot
 • trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost
 • praktické využití.

2.3 Rozdílové ukazatele likvidity

 • ČPK, ČPP, ČPPF
 • praktické procvičení
 • ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR
 • úrovně zisku pro účely finanční analýzy - EBIT, EBT, EAT
 • přidaná hodnota.

2.4 Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)

 • jejich využití ve finanční analýze
 • problémy jejich výpočtu a využití
 • praktické příklady
 • další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů.

2.5 Poměrové ukazatele a jejich význam

 • ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE
 • jejich praktický výpočet a interpretace
 • praktické procvičení.

2.6 Ukazatele likvidity (liquidity ratios):

 • Cash ratio, quick ratio, current ratio - praktické procvičení.

2.7 Ukazatele aktivity (asset utilization ratios):

 • rychlost obratu
 • doba obratu
 • obratový cyklus peněz
 • ukazatele krytí stálých aktiv
 • praktické procvičení.

2.8 Ukazatele zadluženosti (debt ratio):

 • ukazatele věřitelského rizika (debt ratio)
 • koeficient samofinancování (equity ratio)
 • ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).

2.9 SOUSTAVY POMĚROVÝCH UKAZATELŮ - BONITNÍ MODELY:

 • Soustavy ukazatelů, Du Pontův rozklad ukazatelů, praktický příklad. Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy hodnotící likviditu ve společnosti, Altmanův model Z-score, Index důvěryhodnosti, Kralickův Quick test, praktické příklady.

Zpět na hlavní stranu